10220 01 Kansainvälisen pelastustoiminnan peruskurssi (SIIRTYY SYKSYYN 2022)

Kansainvälinen koulutus
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
25.01.2022 - 28.01.2022
- 14.11.2021

Kurssin tarkoitus
Koulutuksen tavoitteena on löytää eri alojen monipuolisia ammattilaisia kansainvälisen pelastustoiminnan tehtäviin.

Kansainvälisen pelastustoiminnan peruskurssi tarjoaa perusteet kansainvälisestä pelastustoiminnasta ja on vaatimus kansainvälisen pelastustoiminnan syventäviin koulutuksiin ja asiantuntijatehtäviin hakeutumiselle.

Kansainvälinen pelastustoiminta ja asiantuntijatehtävät
Kansainvälinen pelastustoiminta on valtiosopimuksiin ja lainsäädäntöön perustuvaa avun antamista ulkomaille ja sen vastaanottamista Suomeen luonnon tai ihmisen aiheuttamien katastrofien tai onnettomuuksien jälkeen, jolloin maan omat pelastusvalmiudet eivät riitä. Pelastustoimen ja siviilivalmiuden eurooppalainen yhteistyö on viime vuosina laajentunut perinteisestä pelastustoiminnan avunannosta laaja-alaiseen, monialaiseen yhteistyöhön (englanniksi civil protection), pitäen sisällään myös varautumiseen ja onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvää yhteistyötä ja osaamisen jakamista. Suomi edistää kokonaisturvallisuusajattelua myös eurooppalaisen siviilivalmiuden kontekstissa.

Suomi osallistuu kansainväliseen pelastustoimintaan Euroopan unionin ja kansainvälisten järjestöjen kautta sekä kahdenvälisten ja monenkeskisten valtioiden välisten sopimuksien puitteissa. Suomi voi sisäministeriön päätöksellä lähettää katastrofitilanteissa toisen valtion tai kansainvälisen järjestön pyynnöstä pelastus- ja avustusyksiköitä sekä asiantuntija-apua ulkomaille.

Kansainvälinen pelastustoiminta tarjoaa asiantuntijatehtäviä (esimerkiksi ICT-asiantuntijoille, ympäristöasiantuntijoille tai logistiikkaosaajille) EU:n pelastuspalvelumekanismin tehtävissä, YK:n tai sen alajärjestöjen tukitehtävissä ja International Humanitarian Partnership IHP-verkoston tehtävissä. Lisäksi Suomen kansainvälisen pelastustoiminnan resurssina toimii TAST-tiimi (Technical Assistant and Support Team).

Asiantuntijatehtäviä ovat esimerkiksi:

 • tekniset asiantuntijat (esimerkiksi logistikot)
 • pelastustoiminnan asiantuntijat
 • riskienarvioinnin asiantuntijat
 • humanitaarisen avun asiantuntijat
 • ympäristövaikutusten asiantuntijat (esim. vesi- ja jätehuolto, kemikaalionnettomuudet, hydrologia)
 • koordinointiasiantuntijat
 • johtamisen asiantuntijat.

Tehtäviä TAST -tiimissä ovat:

 • leiriteknikot
 • tietotekniikka ja viestiyhteydet (ICT), tiedonhallinta (Information Management)
 • lääkintä (sairaanhoitajat / ensihoitajat).

Kansainvälisen pelastustoiminnan peruskurssi tarjoaa perusteet kansainvälisestä pelastustoiminnasta ja on vaatimus jatkokoulutuksiin ja asiantuntijatehtäviin hakeutumiselle. Teoriamuotoisella peruskurssilla tutustutaan kansainvälisen pelastustoiminnan eri osa-alueisiin kansainvälisellä, kansallisella ja henkilökohtaisella tasolla.

Kurssin jälkeen asiantuntijan on osallistuttava syventäviin koulutuksiin asiantuntijuutensa mukaisesti ollakseen käytettävissä kansainvälisiin tehtäviin. Pelastuslaitosten henkilöstön osalta kansainvälisen pelastustoiminnan koulutus rinnastetaan muuhun Pelastusopiston täydennyskoulutukseen.

Kurssi koostuu neljästä osiosta:

Osio 0 - itsenäinen opiskelu

 • Toiminnan viitekehys
 • Kansainvälisen pelastustoiminnan koulutus
 • Safety and Security
 • Kansainvälisen pelastustoiminnan tehtävät

Osio I - Johdatus kansainväliseen pelastustoimintaan

 • Suomen osallistuminen kansainväliseen pelastustoimintaan
 • Asiantuntijan koulutuspolku
 • Teknisen tuen tiimin ja asiantuntijoiden tehtävät

Osio II - Kansainvälinen toimintaympäristö

 • Toiminnan viitekehykset
 • Kansainvälinen toimintaympäristö ja toimijat
 • Kulttuurinen osaaminen
 • Isäntävaltion tuki (Host Nation Support)

Osio III - Osana kansainvälistä pelastustoimintaa

 • Työnantajaperehdytys
 • Hälytysketju
 • Henkinen ja fyysinen hyvinvointi
 • Turvallisuus
 • Materiaalivalmius ja asiantuntijan varustaminen
 • Media

 

Kurssin tavoitteet

 Osio 0 - itsenäinen opiskelu

Osallistuja

 • osaa kuvata eron kriisinhallintatehtävän ja pelastustehtävän välillä
 • tunnistaa toimintaa säätelevät sopimukset
 • tunnistaa turvallisuuteen liittyviä tekijöitä
 • tunnistaa yleisimmät toimintaan liittyvät käsitteet

 Osio I - Johdatus kansainväliseen pelastustoimintaan

Osallistuja

 • osaa listata kansainvälisen pelastustoiminnan toimijat kansallisella tasolla
 • osaa selittää kansainväliseen pelastustoimintaan osallistumisen perusteet (arvomaailma)
 • tunnistaa millaisia tehtäviä toimintaan liittyy
 • osaa suunnitella omaa urapolkua asiantuntijatehtäviin

Osio II - Kansainvälinen toimintaympäristö

Osallistuja

 • tunnistaa kansainvälisen pelastustoiminnan toimintaympäristön ja toimijat
 • tunnistaa yleisimmät kansainvälisen pelastustoiminnan yhteistyörakenteet ja -organisaatiot
 • osaa tehdä yhteenvedon EU:n pelastuspalvelumekanismin resursseista
 • tunnistaa toimintaa säätelevät lait ja standardit
 • osaa selittää HNS-toiminnan roolin

Osio III - Osana kansainvälistä pelastustoimintaa

Osallistuja

 • tunnistaa tärkeimmät median kanssa työskentelyyn liittyvät seikat
 • tuntee työnantajan asettamat velvoitteet ja oikeudet
 • tuntee asiantuntijan vastuut ja velvollisuudet sekä osallistumisen edellytykset
 • osaa selittää kansainvälisen pelastustoiminnan hälytysketjun
 • tiedostaa yleisimmät turvallisuusriskit asiantuntijalle KVPEL-tehtävillä
 • tunnistaa fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin riskitekijöitä KVPEL-tehtävillä.

Kohderyhmä

Kohderyhmänä ovat sekä pelastustoiminnan henkilöstö (mukaan lukien sopimuspalokuntalaiset) että muiden toimialojen asiantuntijat, esimerkiksi riskienarvioinnin, humanitaarisen avun, logistiikan ja ympäristövaikutusten asiantuntijat (esim. vesi- ja jätehuolto, kemikaalionnettomuudet, hydrologia). Kansainvälisen pelastustoiminnan tehtäviä on myös esimerkiksi rakenne-, tulva- ja metsäpaloasiantuntijoille sekä teknisille osaajille (kuten sähköasennus, rakennusosaaminen, ICT).

 Esitietovaatimukset

Koulutuksiin valittujen on suoritettava itseopiskelujakso (noin 8 h) ennen lähiopetusjaksolle osallistumista.

 Kurssin laajuus

Kurssin laajuus on noin 1,5 opintopistettä.

 Opetusmenetelmät

Itse- ja lähiopiskelu.

 Kustannukset

Koulutus, majoitus ja ruokailut Pelastusopistolla ovat osallistujille maksuttomia.

 Kansainvälisen pelastustoiminnan kelpoisuusehdot

 • Hyvä englannin kielen taito; tietyt asiantuntijatehtävät vaativat vähintään B2-tason osaamista (ks. https://europass.cedefop.europa.eu/fi/resources/european-language-levels-cefr). Muu kielitaito katsotaan eduksi (erityisesti ranska, espanja, arabia)
 • Ajokortti; minimivaatimus B-luokka
 • Tehtävään soveltuva hyvä fyysinen kunto ja terveys. Koulutukseen valittujen tulee esittää lääkärintodistus terveydentilastaan kurssin alkaessa. Todistus saa olla korkeintaan kolme kuukautta vanha. Määrämuotoa todistukselle ei ole, esimerkiksi pelastuslaitosten henkilöstöltä hyväksytään määräaikaisen työterveystarkastuksen todistus. Todistus on pakollinen ja omakustanteinen. Todistuksesta tulee selvitä, että osallistujan terveydentila on hyvä eikä hänellä ole sellaisia sairauksia, jotka estäisivät fyysisesti ja henkisesti haastavaan, vaikeissa olosuhteissa toteutettavaan operaatioon osallistumisen.
 • Soveltuvaa alakohtaista työkokemusta vähintään kolme vuotta (tiettyihin tehtäviin viisi vuotta).

Kansainvälisen pelastustoiminnan valmius edellyttää henkilöstöltä sitoutumista toimintaan ja valmiutta olla käytettävissä hälytysluontoisiin tehtäviin. Hakijan on suositeltavaa ennen koulutukseen hakeutumista keskustella käytettävyydestään työnantajansa ja lähiomaistensa kanssa, johtuen hälytystilanteessa vaadittavasta nopeasta reagoinnista tehtävään. Osallistuminen kansainvälisiin tehtäviin on aina vapaaehtoista. Tehtäviin valituille tehdään määräaikainen virkanimitys ja henkilöt ovat taustavirastaan tai -tehtävästään määräaikaisella virka- tai työvapaalla. Kansainvälisten tehtäviin osallistuvan henkilöstön palvelussuhteisiin ja henkilöstön asemaan avustustoiminnassa sovelletaan lakia siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan (30.12.2004/1287). Valmiudessa oleville asiantuntijoille tehdään turvallisuusselvitys.

Lisäksi valintakriteereinä:

 • kelpoisuusehtojen täyttäminen
 • monipuolinen työkokemus
 • kielitaito
 • hakemuksessa ilmaistu motivaatio kansainvälisen pelastustoiminnan tehtäviin hakeutumiselle.

Pelastusopisto ottaa lisäksi huomioon valintoja tehdessään asiantuntijarosterin tarpeet.

Haku
Kansainvälisen pelastustoiminnan peruskurssille haetaan avoimen haun kautta, pois lukien pelastuslaitosten henkilöstö, joka hakeutuu kurssille oman laitoksen ohjeistuksen mukaisesti.

Hakulomake osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/S/B8C032EAA80B8406
Haku päättyy 14.11.2021.

Hakulomakkeelle tulee liittää englanninkielinen EuropassCV-muotoinen ansioluettelo (pakollinen). Pohja löytyy osoitteesta: https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose

Pelastuslaitosten henkilöstön hakumenettely:

Pelastuslaitoksia pyydetään nimeämään 1 - 2 osallistujaa koulutukseen kelpoisuusehtojen mukaisesti. Pelastuslaitoksen kansainvälisen pelastustoiminnan yhdyshenkilöitä pyydetään toimittamaan tieto laitoksen nimeämistä henkilöistä Pelastusopistolle (cp[at]pelastusopisto.fi) hakuajan loppuun mennessä.

Pelastuslaitosten nimeämien henkilöiden on myös täytettävä oheisen linkin hakulomake hakuajan loppuun mennessä.

Lisätiedot
Ensisijaisesti cp[at]pelastusopisto.fi
tai koulutussuunnittelija Tero Lähdesmäki, p. 0295453430

Accessibility