20067 Sopimuspalokunnan päällikkökurssi

Sopimushenkilöstökoulutus
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
31.01.2020 - 02.02.2020
21.10.2019 - 10.01.2020
15.02.2020 - 16.02.2020
-
30.03.2020 - 03.04.2020
-

Kohderyhmä:
Sivutoimiselta ja vapaaehtoiselta henkilöstöltä vaadittavan koulutusjärjestelmän mukaiset yksikönjohtajakurssit hyväksytysti suorittaneet

Esitietovaatimus:
Valitulla täytyy olla hyväksytysti suoritettuna yksikönjohtajakurssi.

Noin kolme viikkoa ennen kurssin alkua lähetettävien ennakkotehtävien laatiminen.

Asiasisältö:
Lähtötasotentti ja lopputentti.
Kurssilla käsitellään luennoin ja harjoituksin seuraavia opetusaiheita:
pelastushallinto
kouluttaminen
pelastustoiminnan johtaminen
pelastusneuvonta ja tiedottaminen
johtamistaito
palonehkäisy
sammutus- ja pelastustekniikka

Valintaperusteet:
Kurssille valitaan 20 opiskelijaa. Hakemukset toimitetaan määräaikaan mennessä Pelastusopistolle.

Lisätietoja kurssista:
Kurssi toteutetaan kolmena jaksona yhteistyössä Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n kanssa. Ensimmäinen (31.1.-2.2.2020) jakso pidetään Turussa ja toinen jakso (15.-16.2.2020) Porissa.  Kolmas jakso 30.3.-3.4.2020 pidetään Kuopiossa.
Tutkintoon johtava opiskelu antaa sopimuspalokunnan päälliköltä vaadittavan pätevyyden.
Sivutoimisen ja vapaaehtoisen henkilöstön pätevyysvaatimukset todetaan
Pelastuslaissa ja -asetuksessa (Pelastuslaki 379/2011, 57§ pelastustoimen
henkilöstön kelpoisuusvaatimukset ja Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta
407/2011 7§ pelastustoimintaan osallistuvan sivutoimisen henkilöstön ja sopimuspalokunnan henkilöstön kelpoisuus).

Kustannukset:
1390 €/henkilö. Kurssimaksuun sisältyy opetus, oppimateriaali, majoitus (majoitus vain Kuopion jaksolla) sekä lounas kurssipäivinä.

Lisätiedot:
Yliopettaja Matti Hurula, puh. 0295 45 3541
Opintosihteeri Airi Turtiainen, puh. 0295 45 3492

Accessibility