10220 09 Kansainvälisen pelastustoiminnan peruskurssi

Kansainvälinen koulutus
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
31.10.2023 - 03.11.2023
11.04.2023 - 30.04.2023

Kurssin tarkoitus

Koulutuksen tavoitteena on löytää pelastustoimen ja muiden alojen monipuolisia ammattilaisia kansainvälisen pelastustoiminnan tehtäviin.

Kansainvälisen pelastustoiminnan peruskurssi tarjoaa perusteet kansainvälisestä pelastustoiminnasta ja on vaatimus kansainvälisen pelastustoiminnan syventäviin koulutuksiin ja asiantuntijatehtäviin hakeutumiselle.

Kansainvälinen pelastustoiminta ja asiantuntijatehtävät

Kansainvälinen pelastustoiminta on valtiosopimuksiin ja lainsäädäntöön perustuvaa avun antamista ulkomaille ja sen vastaanottamista Suomeen luonnon tai ihmisen aiheuttamien katastrofien tai onnettomuuksien jälkeen, jolloin maan omat pelastusvalmiudet eivät riitä. Pelastustoimen ja siviilivalmiuden eurooppalainen yhteistyö on viime vuosina laajentunut perinteisestä pelastustoiminnan avunannosta laaja-alaiseen, monialaiseen yhteistyöhön, pitäen sisällään myös varautumiseen ja onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvää yhteistyötä ja osaamisen jakamista. Suomi edistää kokonaisturvallisuusajattelua myös eurooppalaisen siviilivalmiuden kontekstissa.

Suomi osallistuu kansainväliseen pelastustoimintaan Euroopan unionin ja kansainvälisten järjestöjen kautta sekä kahdenvälisten ja monenkeskisten valtioiden välisten sopimuksien puitteissa. Suomi voi sisäministeriön päätöksellä lähettää katastrofitilanteissa toisen valtion tai kansainvälisen järjestön pyynnöstä pelastus- ja avustusyksiköitä sekä pelastustoimen asiantuntija-apua ulkomaille.

Kansainvälinen pelastustoiminta tarjoaa asiantuntijatehtäviä (esimerkiksi ICT-asiantuntijoille, ympäristöasiantuntijoille tai logistiikkaosaajille) EU:n pelastuspalvelumekanismin tehtävissä, YK:n tai sen alajärjestöjen tukitehtävissä ja International Humanitarian Partnership IHP-verkoston tehtävissä. Lisäksi Suomen kansainvälisen pelastustoiminnan resurssina toimii TAST-tiimi (Technical Assistant and Support Team) ja pelastuslaitosten ylläpitämät muodostelmat.

Asiantuntijatehtäviä ovat esimerkiksi:

 • tekniset asiantuntijat (esimerkiksi logistikot)
 • pelastustoiminnan asiantuntijat
 • riskienarvioinnin asiantuntijat
 • humanitaarisen avun asiantuntijat
 • ympäristövaikutusten asiantuntijat (esim. vesi- ja jätehuolto, kemikaalionnettomuudet, hydrologia)
 • koordinointiasiantuntijat
 • johtamisen asiantuntijat.

Tehtäviä TAST-tiimissä ovat:

 • leiriteknikot
 • tietotekniikka ja viestiyhteydet (ICT), tiedonhallinta (Information Management)

Kansainvälisen pelastustoiminnan peruskurssi tarjoaa perusteet kansainvälisestä pelastustoiminnasta ja on vaatimus jatkokoulutuksiin ja asiantuntijatehtäviin hakeutumiselle. Teoriamuotoisella peruskurssilla tutustutaan kansainvälisen pelastustoiminnan eri osa-alueisiin kansainvälisellä, kansallisella ja henkilökohtaisella tasolla.

Kurssin jälkeen asiantuntijan on osallistuttava syventäviin koulutuksiin asiantuntijuutensa mukaisesti ollakseen käytettävissä kansainvälisiin tehtäviin. Pelastuslaitosten henkilöstön osalta kansainvälisen pelastustoiminnan koulutus rinnastetaan muuhun Pelastusopiston täydennyskoulutukseen.

Sisältö

Kurssi koostuu neljästä osiosta:

Osio 0 - itsenäinen opiskelu

 • Toiminnan viitekehys
 • Kansainvälisen pelastustoiminnan koulutus
 • Turvallisuusasiat
 • Kansainvälisen pelastustoiminnan tehtävät

Osio I - Johdatus kansainväliseen pelastustoimintaan

 • Suomen osallistuminen kansainväliseen pelastustoimintaan
 • Asiantuntijan koulutuspolku
 • Teknisen tuen tiimin ja asiantuntijoiden tehtävät

Osio II - Kansainvälinen toimintaympäristö

 • Kansainvälinen toimintaympäristö ja toimijat
 • Kulttuurinen osaaminen
 • Isäntävaltion tuki (Host Nation Support)

Osio III - Osana kansainvälistä pelastustoimintaa

 • Työnantajaperehdytys
 • Hälytysketju
 • Henkinen ja fyysinen hyvinvointi
 • Turvallisuus
 • Materiaalivalmius ja asiantuntijan varustaminen
 • Media

Kurssin tavoitteet:

Osio 0 - itsenäinen opiskelu

Osallistuja

 • osaa kuvata eron kriisinhallintatehtävän ja pelastustehtävän välillä
 • tunnistaa toimintaa säätelevät sopimukset
 • tunnistaa turvallisuuteen liittyviä tekijöitä
 • tunnistaa yleisimmät toimintaan liittyvät käsitteet

Osio I - Johdatus kansainväliseen pelastustoimintaan

Osallistuja

 • osaa listata kansainvälisen pelastustoiminnan toimijat kansallisella tasolla
 • osaa selittää miksi Suomi osallistuu kansainväliseen pelastustoimintaan
 • tunnistaa millaisia tehtäviä toimintaan liittyy
 • osaa suunnitella omaa urapolkua asiantuntijatehtäviin
 • osaa luetella humanitäärisen toiminnan periaatteet

Osio II - Kansainvälinen toimintaympäristö

Osallistuja

 • tunnistaa kansainvälisen pelastustoiminnan toimintaympäristön ja toimijat
 • tunnistaa yleisimmät kansainvälisen pelastustoiminnan yhteistyörakenteet ja -organisaatiot
 • osaa luetella yleisimmät EU:n pelastuspalvelumekanismin resurssit
 • osaa luetella tärkeimmät toimintaa säätelevät lait
 • osaa selittää mitä HNS-toiminta tarkoittaa kansainvälisessä pelastustoiminnassa
 • osaa selittää mistä kulttuurinen osaaminen koostuu ja miksi se on tärkeää kansainvälisessä toimintaympäristössä työskennellessä

Osio III - Osana kansainvälistä pelastustoimintaa

Osallistuja

 • tunnistaa tärkeimmät median kanssa työskentelyyn liittyvät seikat
 • tuntee työnantajan asettamat velvoitteet ja oikeudet
 • tuntee asiantuntijan vastuut ja velvollisuudet sekä osallistumisen edellytykset
 • osaa selittää kansainvälisen pelastustoiminnan hälytysketjun
 • tiedostaa yleisimmät turvallisuusriskit asiantuntijalle KVPEL-tehtävillä
 • tunnistaa fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin riskitekijöitä KVPEL-tehtävillä.

Kohderyhmä

Kohderyhmänä ovat sekä pelastustoiminnan henkilöstö (mukaan lukien sopimuspalokuntalaiset) että muiden toimialojen asiantuntijat, esimerkiksi riskienarvioinnin, humanitaarisen avun, logistiikan ja ympäristövaikutusten asiantuntijat (esim. vesi- ja jätehuolto, kemikaalionnettomuudet, hydrologia). Kansainvälisen pelastustoiminnan tehtäviä on myös esimerkiksi rakenne-, tulva- ja metsäpaloasiantuntijoille sekä teknisille osaajille (kuten sähköasennus, rakennusosaaminen, ICT).

Esitietovaatimukset

Koulutuksiin valittujen on suoritettava itseopiskelujakso (noin 8 h) ennen lähiopetusjaksolle osallistumista.

Kurssin laajuus

Kurssin laajuus on noin 1,5 opintopistettä.

Opetusmenetelmät

 • Verkossa tehtävät ennakkotehtävät
 • Lähiopetus

Kustannukset

Koulutus, majoitus ja ruokailut kurssin aikana ovat osallistujille maksuttomia.

Kelpoisuusehdot

 • Kielitaito:
 • Ajokortti:
  • Minimivaatimus B-luokka
 • Terveydentila:
  • Henkilön tulee olla terve, hyväkuntoinen ja toimintakykyinen.
  • Koulutukseen valittujen tulee esittää lääkärintodistus terveydentilastaan kurssin alkaessa. Todistus saa olla korkeintaan kolme kuukautta vanha. Määrämuotoa todistukselle ei ole, esimerkiksi pelastuslaitosten henkilöstöltä hyväksytään määräaikaisen työterveystarkastuksen todistus. Todistus on pakollinen ja omakustanteinen. Todistuksesta tulee selvitä, että osallistujan terveydentila on hyvä eikä hänellä ole sellaisia sairauksia, jotka
   • estäisivät fyysisesti ja henkisesti haastavaan, vaikeissa olosuhteissa toteutettavaan operaatioon osallistumisen.
   • vaativat jatkuvaa lääkitystä siten, että 2-3 viikon mittainen lääkityksen puuttuminen vaarantaisi asiantuntijan hengen tai terveyden.
  • Työkokemus:
   • Pelastusalan henkilöillä tulee olla vähintään kolmen (3) vuoden työkokemus päätoimisesta pelastusalan toiminnasta tai viiden (5) vuoden työkokemus sivutoimisesta pelastusalan operatiivisesta toiminnasta.
   • Muilla henkilöillä tulee olla vähintään viiden (5) vuoden työkokemus omalta alaltaan.

Kansainvälisen pelastustoiminnan valmius edellyttää henkilöstöltä sitoutumista toimintaan ja valmiutta olla käytettävissä hälytysluontoisiin tehtäviin. Hakijan on suositeltavaa ennen koulutukseen hakeutumista keskustella käytettävyydestään työnantajansa ja lähiomaistensa kanssa, johtuen hälytystilanteessa vaadittavasta nopeasta reagoinnista tehtävään. Osallistuminen kansainvälisiin tehtäviin on aina vapaaehtoista. Tehtäviin valituille tehdään määräaikainen virkanimitys ja henkilöt ovat taustavirastaan tai -tehtävästään määräaikaisella virka- tai työvapaalla. Kansainvälisten tehtäviin osallistuvan henkilöstön palvelussuhteisiin ja henkilöstön asemaan avustustoiminnassa sovelletaan lakia siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan (30.12.2004/1287). Valmiudessa oleville asiantuntijoille tehdään turvallisuusselvitys.

Hakuprosessi

Pelastuslaitoksella työskentelevät: Pelastuslaitokset voivat nimetä ennalta määritellyn määrän henkilöitä kurssille. Tieto kurssista välitetään jokaisen pelastuslaitoksen kansainvälisten asioiden yhteyshenkilölle, joka vastaa hakumenettelystä pelastuslaitoksella. Kun sinut on nimetty, ilmoittaudu kurssille vastaamalla alla olevaan Webropol-kyselyyn.

Pelastustoimen ulkopuolinen henkilöstö: Hae kurssille vastaamalla Webropol-kyselyyn (linkki alla). Kurssivalinnat tekee Pelastusopisto. Valintakriteereinä ovat:

 • asiantuntijuuden käytettävyys kansainvälisen pelastustoiminnan kentällä. Tällä hetkellä erityinen tarve on muun muassa seuraavien alojen asiantuntijoille:
  • ympäristöonnettomuuksien hallinta
  • logistiikka
  • maastopalot
  • tulvat
  • CBRN-onnettomuudet
  • terveydenhuollon koordinaatio
 • kelpoisuusehtojen täyttäminen
 • monipuolinen työkokemus
 • kielitaito
 • hakemuksessa ilmaistu motivaatio kansainvälisen pelastustoiminnan tehtäviin hakeutumiselle

Hae koulutukseen hakuaikana vastaamalla Webropol-kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/063E340B86A8A0E7

Accessibility