10220 Kansainvälisen pelastustoiminnan peruskurssi

Kansainvälinen koulutus
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
31.08.2021 - 03.09.2021
-

Kurssin tarkoitus
Koulutuksen tavoitteena on löytää eri alojen monipuolisia ammattilaisia kansainvälisen pelastustoiminnan tehtäviin.

Kansainvälisen pelastustoiminnan peruskurssi tarjoaa perusteet kansainvälisestä pelastustoiminnasta ja on vaatimus jatkokoulutuksiin ja asiantuntijatehtäviin hakeutumiselle. Teoriamuotoisella peruskurssilla tutustutaan kansainvälisen pelastustoiminnan eri osa-alueisiin kansainvälisellä, kansallisella ja henkilökohtaisella tasolla. Kurssin jälkeen asiantuntijan on osallistuttava syventäviin koulutuksiin asiantuntijuutensa mukaisesti ollakseen käytettävissä kansainvälisiin tehtäviin.

Kansainvälinen pelastustoiminta ja asiantuntijatehtävät
Kansainvälinen pelastustoiminta on valtiosopimuksiin ja lainsäädäntöön perustuvaa avun antamista ulkomaille ja sen vastaanottamista Suomeen luonnon tai ihmisen aiheuttamien katastrofien tai onnettomuuksien jälkeen, jolloin maan omat pelastusvalmiudet eivät riitä. Pelastustoimen ja siviilivalmiuden eurooppalainen yhteistyö on viime vuosina laajentunut perinteisestä pelastustoiminnan avunannosta laaja-alaiseen, monialaiseen yhteistyöhön (englanniksi civil protection), pitäen sisällään myös varautumiseen ja onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvää yhteistyötä ja osaamisen jakamista. Suomi edistää kokonaisturvallisuusajattelua myös eurooppalaisen siviilivalmiuden kontekstissa.

Suomi osallistuu kansainväliseen pelastustoimintaan Euroopan unionin ja kansainvälisten järjestöjen kautta sekä kahdenvälisten ja monenkeskisten valtioiden välisten sopimuksien puitteissa. Suomi voi sisäministeriön päätöksellä lähettää katastrofitilanteissa toisen valtion tai kansainvälisen järjestön pyynnöstä pelastus- ja avustusyksiköitä sekä asiantuntija-apua ulkomaille.

Kansainvälinen pelastustoiminta tarjoaa asiantuntijatehtäviä (esimerkiksi ICT-asiantuntijoille, ympäristöasiantuntijoille tai logistiikkaosaajille) EU:n pelastuspalvelumekanismin tehtävissä, YK:n tai sen alajärjestöjen tukitehtävissä ja International Humanitarian Partnership IHP-verkoston tehtävissä. Lisäksi Suomen kansainvälisen pelastustoiminnan resursseja ovat kaksi pelastus- ja avustusyksikköä, rauniopelastusmuodostelma (USAR, Urban Search and Rescue) ja TAST-tiimi (Technical Assistant and Support Team).

Asiantuntijatehtäviä ovat esimerkiksi:

 • tekniset asiantuntijat (esimerkiksi logistikot)
 • pelastustoiminnan asiantuntijat
 • riskienarvioinnin asiantuntijat
 • humanitaarisen avun asiantuntijat
 • ympäristövaikutusten asiantuntijat (esim. vesi- ja jätehuolto, kemikaalionnettomuudet, hydrologia)
 • koordinointiasiantuntijat
 • johtamisen asiantuntijat.

Katso asiantuntijamme Ville Mertamon haastattelu asiantuntijatehtävästä Dominikaanisessa tasavallassa.

Tehtäviä rauniopelastusmuodostelmassa ovat:

 • USAR-muodostelman johtotehtävät (logistiikka, rakenneasiantuntijat, turvallisuus- ja operaatioasiantuntijat)
 • rauniopelastustehtävät (tekninen etsintä, rakenteiden läpäisy, tuenta, nostot ja siirrot, köysipelastus)
 • koiratoiminta eli rauniokoiran ohjaajat
 • lääkintä (lääkärit ja sairaanhoitajat/ensihoitajat)
 • leiriteknikot
 • tietotekniikka ja viestiyhteydet (ICT).

Katso asiantuntijamme Pekka Tiaisen haastattelu rauniopelastusmuodostelman tehtävistä.

Tehtäviä TAST-tiimissä ovat:

 • leiriteknikot
 • tietotekniikka ja viestiyhteydet (ICT), tiedonhallinta (Information Management)
 • lääkintä (lääkärit ja sairaanhoitajat/ensihoitajat).

Katso asiantuntijamme Matti Luodon haastattelu TAST-tehtävästä Libanonissa.

Kurssi koostuu neljästä osiosta:

Osio 0 - itsenäinen opiskelu

 • Toiminnan viitekehys
 • Kansainvälisen pelastustoiminnan koulutus
 • Safety and Security
 • Operaatiot

Osio I - Johdatus kansainväliseen pelastustoimintaan

 • Suomen osallistuminen kansainväliseen pelastustoimintaan
 • Asiantuntijan koulutuspolku
 • Raskaan rauniopelastusmuodostelman, teknisen tuen tiimin ja asiantuntijoiden tehtävät

Osio II - Kansainvälinen toimintaympäristö

 • Toiminnan viitekehykset
 • Kansainvälinen toimintaympäristö ja toimijat
 • Kulttuurinen osaaminen
 • Ei-tekniset taidot operaatioilla
 • Isäntävaltion tuki (Host Nation Support)

Osio III - Osana kansainvälistä pelastustoimintaa

 • Työnantajaperehdytys
 • Hälytysketju
 • Henkinen ja fyysinen hyvinvointi
 • Turvallisuus
 • Materiaalivalmius ja asiantuntijan varustaminen
 • Media

Kurssin tavoitteet

Osio 0 - itsenäinen opiskelu

Osallistuja

 • osaa kuvata eron kriisinhallintatehtävän ja pelastustehtävän välillä
 • tunnistaa toimintaa säätelevät sopimukset
 • osaa määritellä toiminnan viitekehyksen
 • tunnistaa turvallisuuteen liittyvät tekijät
 • perehtyy toimintaan liittyviin käsitteisiin

Osio I - Johdatus kansainväliseen pelastustoimintaan

Osallistuja

 • tunnistaa kurssin oppimistavoitteet
 • osaa listata kansainvälisen pelastustoiminnan toimijat kansallisella tasolla
 • osaa selittää kansainväliseen pelastustoimintaan osallistumisen perusteet (arvomaailma)
 • tunnistaa, millaisia tehtäviä toimintaan liittyy
 • osaa suunnitella omaa urapolkua asiantuntijatehtäviin

Osio II - Kansainvälinen toimintaympäristö

Osallistuja

 • tunnistaa kansainvälisen pelastustoiminnan toimintaympäristön ja toimijat
 • tunnistaa kansainvälisen pelastustoiminnan yhteistyörakenteet ja -organisaatiot
 • osaa tehdä yhteenvedon EU:n civil protection -kapasiteeteista
 • tunnistaa toimintaa säätelevät lait ja standardit
 • osaa selittää HNS-toiminnan roolin
 • osallistujalla on valmius toimia kv-ympäristössä

Osio III - Osana kansainvälistä pelastustoimintaa

Osallistuja

 • osaa toimia yhteistyössä median kanssa
 • tuntee työnantajan asettamat velvoitteet ja oikeudet
 • tuntee vastuut ja velvollisuudet sekä osallistumisen edellytykset
 • tiedostaa ja osaa ehkäistä turvallisuusriskit
 • tunnistaa ja osaa ehkäistä fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin riskitekijät.

Kohderyhmä
Kohderyhmänä ovat sekä pelastustoiminnan henkilöstö (mukaan lukien sopimuspalokuntalaiset) että muiden toimialojen asiantuntijat, esimerkiksi riskienarvioinnin, humanitaarisen avun, logistiikan ja ympäristövaikutusten asiantuntijat (esim. vesi- ja jätehuolto, kemikaalionnettomuudet, hydrologia). Kansainvälisen pelastustoiminnan tehtäviä on myös esimerkiksi rakenne-, tulva- ja metsäpaloasiantuntijoille sekä teknisille osaajille (kuten sähköasennus, rakennusosaaminen, ICT).

Pelastuslaitosten henkilöstön osalta kansainvälisen pelastustoiminnan koulutus rinnastetaan muuhun Pelastusopiston täydennyskoulutukseen.

Esitietovaatimukset
Koulutuksiin valittujen on suoritettava itseopiskelujakso (noin 8 h) ennen lähiopetusjaksolle osallistumista.

Opetusmenetelmät
Itse- ja lähiopiskelu.

Kustannukset
Koulutus, majoitus ja ruokailut Pelastusopistolla ovat osallistujille maksuttomia.

Kansainvälisen pelastustoiminnan kelpoisuusehdot

 • Hyvä englannin kielen taito. Tietyt asiantuntijatehtävät vaativat vähintään B2-tason osaamista (ks. https://europass.cedefop.europa.eu/fi/resources/european-language-levels-cefr). Muu kielitaito katsotaan eduksi (erityisesti ranska, espanja, arabia)
 • Ajokortti; minimivaatimus B-luokka
 • Tehtävään soveltuva hyvä fyysinen kunto ja terveys. Koulutukseen valittujen tulee esittää lääkärintodistus terveydentilastaan kurssin alkaessa. Todistus saa olla korkeintaan kolme kuukautta vanha. Määrämuotoa todistukselle ei ole, esimerkiksi pelastuslaitosten henkilöstöltä hyväksytään määräaikaisen työterveystarkastuksen todistus. Todistus on pakollinen ja omakustanteinen. Todistuksesta tulee selvitä, että osallistujan terveydentila on hyvä eikä hänellä ole sellaisia sairauksia, jotka estäisivät fyysisesti ja henkisesti haastavaan, vaikeissa olosuhteissa toteutettavaan operaatioon osallistumisen.
 • Rauniopelastustehtäviin vähintään kolme vuotta pelastustoimen työkokemusta ja pelastustoimen tutkinto
 • Muut rauniopelastustoiminnan tehtävät (esimerkiksi ICT, lääkintä, rakenneasiantuntija, koiraohjaaja) sekä koordinaatioasiantuntijat ja TAST-tehtävät: soveltuvaa alakohtaista työkokemusta vähintään viisi vuotta.

Kansainvälisen pelastustoiminnan valmius edellyttää henkilöstöltä sitoutumista toimintaan ja valmiutta olla käytettävissä hälytysluontoisiin tehtäviin. Hakijan on suositeltavaa ennen koulutukseen hakeutumista keskustella käytettävyydestään työnantajansa ja lähiomaistensa kanssa, johtuen hälytystilanteessa vaadittavasta nopeasta reagoinnista tehtävään. Osallistuminen kansainvälisiin tehtäviin on aina vapaaehtoista. Tehtäviin valituille tehdään määräaikainen virkanimitys ja henkilöt ovat taustavirastaan tai -tehtävästään ma. virka- tai työvapaalla. Kansainvälisten tehtäviin osallistuvan henkilöstön palvelussuhteisiin ja henkilöstön asemaan avustustoiminnassa sovelletaan lakia siviilihenkilöiden osallistumisesta kriisinhallintaan (30.12.2004/1287).

Pelastusopisto tekee osallistujavalinnat kelpoisuusehtojen täyttämisen lisäksi monipuolisen työkokemuksen, kielitaidon sekä hakemuksessa ilmaistun motivaation perusteella. Pelastusopisto ottaa lisäksi huomioon valintoja tehdessään asiantuntijarosterin osaamistarpeet.

Haku
Kansainvälisen pelastustoiminnan peruskurssille haetaan avoimen haun kautta, pois lukien pelastuslaitosten henkilöstö, joka hakeutuu kurssille oman laitoksen ohjeistuksen mukaisesti.

Hakulomake osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/S/8DD1A2BC73EF1FA8
Haku päättyy 18.11.2020.

Hakulomakkeelle tulee liittää englanninkielinen EuropassCV-muotoinen ansioluettelo (pakollinen). Pohja löytyy osoitteesta: https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose

Pelastuslaitosten henkilöstön hakumenettely:

Pelastuslaitoksia pyydetään nimeämään 1 - 2 osallistujaa koulutukseen kelpoisuusehtojen mukaisesti. Pelastuslaitoksen kansainvälisen pelastustoiminnan yhdyshenkilöitä pyydetään toimittamaan tieto laitoksen nimeämistä henkilöistä Pelastusopistolle (cp[at]pelastusopisto.fi) hakuajan loppuun mennessä.

Pelastuslaitosten nimeämien henkilöiden on myös täytettävä oheisen linkin hakulomake hakuajan loppuun mennessä.

Lisätiedot
Ensisijaisesti cp[at]pelastusopisto.fi
tai koulutussuunnittelija Tero Lähdesmäki, p. 0295453430

Accessibility